2015-05-12

Statut

UCHWAŁA Nr  IV/19/2010

RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU

 

z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu

 z dnia 15 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej

pod nazwą: „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu”

i nadania statutu tej jednostce

oraz wprowadzająca tekst jednolity Statutu

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.

 

 

            Napodstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 11  ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

 

Rada Miejska w Jedliczu

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1.W uchwale Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu” i nadania statutu tej jednostce, wprowadza się następujące zmiany:

1)    § 2 w/w Uchwały Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu, otrzymuje brzmienie: „Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”.

2)    Traci moc załącznik do Uchwały Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 września 2003 r. stanowiący Statut Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.

2.    Pozostałe zapisy Uchwały Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu” i nadania statutu tej jednostce, pozostają bez zmian.

 

§ 2.Traci moc Uchwała Nr LVI/306/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
15 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu” i nadania statutu tej jednostce oraz wprowadzająca tekst jednolity Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu

 

§3.Uchwala się tekst jednolity Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

 

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady

 

                                                                                                    Piotr Krawczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr  IV/19/2010

Rady Miejskiej w Jedliczu

z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W JEDLICZU

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Jedliczu działa na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

2.    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

3.    Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

4.    Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458),

5.    Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

6.    niniejszego Statutu,

7.    innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2.

 

1.     Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Gminy Jedlicze nie posiadającą osobowości prawnej.

2.     Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji tworzy, łączy, przekształca i likwiduje Rada Miejska w Jedliczu.

 

§ 3.

 

1.     Siedziba Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się w Jedliczu przy ulicy Kościuszki 1.

2.     Terenem działania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest obszar Gminy Jedlicze.

 

§ 4.

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową, a jego zasady gospodarki finansowej określają obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych.

 

§ 5.

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

 

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

§ 6.

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji powołany jest do realizacji zadań własnych gminy Jedlicze w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji sportowej i rehabilitacji ruchowej.

 

§ 7.

 

Do zakresu działania należy, w szczególności:

1.      Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej:

a.     placówkom oświatowym do prowadzenia swojej statutowej działalności,

b.     klubom sportowym,

c.     organizacjom społecznym i zawodowym,

d.     osobom indywidualnym.

2.      Podejmowanie działań zmierzających dla wykorzystania Ośrodka w celach upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem szkół, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

3.      Upowszechnianie różnych form kultury fizycznej oraz usług sportowo – rekreacyjnych.

4.      Organizacja imprez i zawodów sportowych.

5.      Propagowanie sportu i rekreacji na terenie Gminy Jedlicze.

6.      Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.

7.      Współpraca ze szkołami i klubami sportowymi z terenu Gminy. Koordynacja
i organizacja szkoleń w różnych dyscyplinach sportu oraz zajęciach sportowo – rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.

8.      Zapewnienie wykwalifikowanej kadry do organizacji szkoleń sportowych, rekreacji
i rehabilitacji.

9.      W miarę posiadanych możliwości dążenie do rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej oraz poszerzanie zakresu działania i świadczonych usług.

10.   Właściwa eksploatacja i konserwacja obiektów.

11.   Wykonywanie innych zadań określonych w planie finansowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub zleconych przez Burmistrza Gminy.
 

 

 

 

§ 8.

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji może prowadzić działalność w zakresie rekreacji ruchowej poprzez tworzenie sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży.

 

§ 9.

 

Szczegółowe zasady korzystania z obiektów sportowych, w tym zasady odpłatności określa Burmistrz Gminy Jedlicze w drodze zarządzenia na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

 

Rozdział III

Organizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

§ 10.

 

Bieżący nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań Gminy wykonywanych przez GOSiR sprawuje Burmistrz Gminy Jedlicze.

 

§ 11.

 

1.      Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji kieruje Dyrektor, którego zatrudnia
i zwalnia Burmistrz Gminy. Burmistrz Gminy wykonuje również wszelkie inne czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2.      Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Jedlicze na czas określony 4 lat. Powołanie może nastąpić w drodze konkursu, przy zastosowaniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

3.      Konkurs ogłasza, ustala jego regulamin oraz powołuje komisję konkursową Burmistrz Gminy.

4.      Rozstrzygnięty konkurs stanowi podstawę do nawiązania stosunku pracy pomiędzy Burmistrzem Gminy a Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

5.      Rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks pracy.

 

 

§ 12.

 

1.      Dyrektor zarządza Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i zapewnia wykonywanie jego zadań, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.

2.      Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy.

3.      Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników zatrudnionych w GOSiR.

4.      Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiada za prawidłową realizację powierzonych GOSiR zadań.

5.      Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest uprawniony do wydawania zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych oraz wprowadzania regulaminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.      Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zatrudnia i zwalnia w imieniu GOSiR pracowników oraz dokonuje wobec nich innych czynności z zakresu prawa pracy.

7.      Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji regulują w szczególności przepisy o pracownikach samorządowych.

 

§ 13.

 

Działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji regulują szczegółowo następujące akty  wewnętrzne, ustalone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w formie zarządzenia:

a.    Regulamin organizacyjny,

b.    Instrukcja obiegu dokumentów,

c.    Inne regulaminy, instrukcje i zarządzenia.

 

 

Rozdział IV

Działalność finansowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

§ 14.

 

1.      Zasady gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji regulują przepisy ustawy o finansach publicznych.

2.      Gospodarka finansowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowana jest według zasad obowiązujących jednostkę budżetową.

3.      Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest roczny plan finansowy, tj. plan dochodów i wydatków opracowany przez Dyrektora GOSiR zatwierdzony przez Burmistrza Gminy.

4.      Dochody oraz wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji objęte są budżetem Gminy Jedlicze.

5.      W planowaniu, rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji stosuje przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych, w tym przepisy ustawy o rachunkowości.

6.      Działalność ośrodka finansowana jest, w szczególności ze środków Gminy Jedlicze oraz innych prawem dopuszczonych źródeł.

7.      Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada odrębny rachunek bankowy.

8.      Obsługę kadrową oraz finansowo – księgową Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi we własnym zakresie.

 

 

 

 

§ 15.

 

1.      Zasady wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ustala Dyrektor GOSiR zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagradzania pracowników samorządowych.

2.      Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji opracowuje Regulamin wynagradzania pracowników wraz z zasadami premiowania i nagradzania.

3.      Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza i gospodaruje mieniem powierzonym przez Gminę i zapewnia jego prawidłową eksploatację.

4.      Czynności związane ze zwykłym zarządem mieniem przekazanym Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji wykonuje Dyrektor GOSiR w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

5.      Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w ramach zwykłego zarządu. Działalność wykraczająca poza zakres zwykłego zarządu wymaga pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez Burmistrza Gminy.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 16.

 

1.      Zmiana treści statutu może nastąpić w tym samym trybie co jego ustanowienie, tj. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady

 

                                                                                                          Piotr Krawczyk

 

 

  

UCHWAŁA Nr  VI/27/2011

RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU

 

z dnia 25 stycznia 2011 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu

z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniającej Uchwałę Nr X/102/2003 Rady Miejskiej

w Jedliczu z dnia 15 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki

budżetowej pod nazwą: „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu”

i nadania statutu tej jednostce oraz wprowadzającej tekst jednolity

Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.

 

            Napodstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 11  ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

 

Rada Miejska w Jedliczu

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniającej Uchwałę Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu” i nadania statutu tej jednostce oraz wprowadzającej tekst jednolity Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wprowadza się następuje zmiany:

1)    w § 11 Statutu dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku nie wyznaczenia przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji swojego zastępcy oraz nie określenia zakresu jego uprawnień i obowiązków, Zastępcę Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyznacza Burmistrz Gminy Jedlicze, który określa zakres jego uprawnień i obowiązków.”

2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                                         

                                                                                                          Piotr Krawczyk