2015-05-12

Statut

UCHWAŁA Nr  IV/19/2010

RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU

 

z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu

 z dnia 15 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej

pod nazwą: „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu”

i nadania statutu tej jednostce

oraz wprowadzająca tekst jednolity Statutu

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.

 

 

            Napodstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 11  ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

 

Rada Miejska w Jedliczu

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1.W uchwale Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu” i nadania statutu tej jednostce, wprowadza się następujące zmiany:

1)    § 2 w/w Uchwały Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu, otrzymuje brzmienie: „Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”.

2)    Traci moc załącznik do Uchwały Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 września 2003 r. stanowiący Statut Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.

2.    Pozostałe zapisy Uchwały Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu” i nadania statutu tej jednostce, pozostają bez zmian.

 

§ 2.Traci moc Uchwała Nr LVI/306/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
15 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu” i nadania statutu tej jednostce oraz wprowadzająca tekst jednolity Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu

 

§3.Uchwala się tekst jednolity Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

 

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady

 

                                                                                                    Piotr Krawczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr  IV/19/2010

Rady Miejskiej w Jedliczu

z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W JEDLICZU

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Jedliczu działa na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

2.    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

3.    Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

4.    Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458),

5.    Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

6.    niniejszego Statutu,

7.    innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2.

 

1.     Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Gminy Jedlicze nie posiadającą osobowości prawnej.

2.     Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji tworzy, łączy, przekształca i likwiduje Rada Miejska w Jedliczu.

 

§ 3.

 

1.     Siedziba Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się w Jedliczu przy ulicy Kościuszki 1.

2.     Terenem działania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest obszar Gminy Jedlicze.

 

§ 4.

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową, a jego zasady gospodarki finansowej określają obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych.

 

§ 5.

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

 

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

§ 6.

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji powołany jest do realizacji zadań własnych gminy Jedlicze w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji sportowej i rehabilitacji ruchowej.

 

§ 7.

 

Do zakresu działania należy, w szczególności:

1.      Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej:

a.     placówkom oświatowym do prowadzenia swojej statutowej działalności,

b.     klubom sportowym,

c.     organizacjom społecznym i zawodowym,

d.     osobom indywidualnym.

2.      Podejmowanie działań zmierzających dla wykorzystania Ośrodka w celach upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem szkół, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

3.      Upowszechnianie różnych form kultury fizycznej oraz usług sportowo – rekreacyjnych.

4.      Organizacja imprez i zawodów sportowych.

5.      Propagowanie sportu i rekreacji na terenie Gminy Jedlicze.

6.      Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.

7.      Współpraca ze szkołami i klubami sportowymi z terenu Gminy. Koordynacja
i organizacja szkoleń w różnych dyscyplinach sportu oraz zajęciach sportowo – rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.

8.      Zapewnienie wykwalifikowanej kadry do organizacji szkoleń sportowych, rekreacji
i rehabilitacji.

9.      W miarę posiadanych możliwości dążenie do rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej oraz poszerzanie zakresu działania i świadczonych usług.

10.   Właściwa eksploatacja i konserwacja obiektów.

11.   Wykonywanie innych zadań określonych w planie finansowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub zleconych przez Burmistrza Gminy.
 

 

 

 

§ 8.

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji może prowadzić działalność w zakresie rekreacji ruchowej poprzez tworzenie sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży.

 

§ 9.

 

Szczegółowe zasady korzystania z obiektów sportowych, w tym zasady odpłatności określa Burmistrz Gminy Jedlicze w drodze zarządzenia na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

 

Rozdział III

Organizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

§ 10.

 

Bieżący nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań Gminy wykonywanych przez GOSiR sprawuje Burmistrz Gminy Jedlicze.

 

§ 11.

 

1.      Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji kieruje Dyrektor, którego zatrudnia
i zwalnia Burmistrz Gminy. Burmistrz Gminy wykonuje również wszelkie inne czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2.      Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Jedlicze na czas określony 4 lat. Powołanie może nastąpić w drodze konkursu, przy zastosowaniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

3.      Konkurs ogłasza, ustala jego regulamin oraz powołuje komisję konkursową Burmistrz Gminy.

4.      Rozstrzygnięty konkurs stanowi podstawę do nawiązania stosunku pracy pomiędzy Burmistrzem Gminy a Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

5.      Rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks pracy.

 

 

§ 12.

 

1.      Dyrektor zarządza Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i zapewnia wykonywanie jego zadań, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.

2.      Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy.

3.      Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników zatrudnionych w GOSiR.

4.      Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiada za prawidłową realizację powierzonych GOSiR zadań.

5.      Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest uprawniony do wydawania zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych oraz wprowadzania regulaminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.      Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zatrudnia i zwalnia w imieniu GOSiR pracowników oraz dokonuje wobec nich innych czynności z zakresu prawa pracy.

7.      Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji regulują w szczególności przepisy o pracownikach samorządowych.

 

§ 13.

 

Działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji regulują szczegółowo następujące akty  wewnętrzne, ustalone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w formie zarządzenia:

a.    Regulamin organizacyjny,

b.    Instrukcja obiegu dokumentów,

c.    Inne regulaminy, instrukcje i zarządzenia.

 

 

Rozdział IV

Działalność finansowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

§ 14.

 

1.      Zasady gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji regulują przepisy ustawy o finansach publicznych.

2.      Gospodarka finansowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowana jest według zasad obowiązujących jednostkę budżetową.

3.      Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest roczny plan finansowy, tj. plan dochodów i wydatków opracowany przez Dyrektora GOSiR zatwierdzony przez Burmistrza Gminy.

4.      Dochody oraz wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji objęte są budżetem Gminy Jedlicze.

5.      W planowaniu, rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji stosuje przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych, w tym przepisy ustawy o rachunkowości.

6.      Działalność ośrodka finansowana jest, w szczególności ze środków Gminy Jedlicze oraz innych prawem dopuszczonych źródeł.

7.      Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada odrębny rachunek bankowy.

8.      Obsługę kadrową oraz finansowo – księgową Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi we własnym zakresie.

 

 

 

 

§ 15.

 

1.      Zasady wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ustala Dyrektor GOSiR zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagradzania pracowników samorządowych.

2.      Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji opracowuje Regulamin wynagradzania pracowników wraz z zasadami premiowania i nagradzania.

3.      Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza i gospodaruje mieniem powierzonym przez Gminę i zapewnia jego prawidłową eksploatację.

4.      Czynności związane ze zwykłym zarządem mieniem przekazanym Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji wykonuje Dyrektor GOSiR w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

5.      Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w ramach zwykłego zarządu. Działalność wykraczająca poza zakres zwykłego zarządu wymaga pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez Burmistrza Gminy.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 16.

 

1.      Zmiana treści statutu może nastąpić w tym samym trybie co jego ustanowienie, tj. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady

 

                                                                                                          Piotr Krawczyk

 

 

  

UCHWAŁA Nr  VI/27/2011

RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU

 

z dnia 25 stycznia 2011 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu

z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniającej Uchwałę Nr X/102/2003 Rady Miejskiej

w Jedliczu z dnia 15 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki

budżetowej pod nazwą: „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu”

i nadania statutu tej jednostce oraz wprowadzającej tekst jednolity

Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.

 

            Napodstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 11  ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

 

Rada Miejska w Jedliczu

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniającej Uchwałę Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu” i nadania statutu tej jednostce oraz wprowadzającej tekst jednolity Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wprowadza się następuje zmiany:

1)    w § 11 Statutu dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku nie wyznaczenia przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji swojego zastępcy oraz nie określenia zakresu jego uprawnień i obowiązków, Zastępcę Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyznacza Burmistrz Gminy Jedlicze, który określa zakres jego uprawnień i obowiązków.”

2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                                         

                                                                                                          Piotr Krawczyk

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się