2015-05-20

ZADANIA

Przedmiot i zakres działania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji powołany jest do realizacji zadań własnych gminy Jedlicze w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji sportowej i rehabilitacji ruchowej.

Do zakresu działania należy, w szczególności:

1.      Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej:

a.     placówkom oświatowym do prowadzenia swojej statutowej działalności,

b.     klubom sportowym,

c.     organizacjom społecznym i zawodowym,

d.     osobom indywidualnym.

2.      Podejmowanie działań zmierzających dla wykorzystania Ośrodka w celach upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem szkół, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

3.      Upowszechnianie różnych form kultury fizycznej oraz usług sportowo – rekreacyjnych.

4.      Organizacja imprez i zawodów sportowych.

5.      Propagowanie sportu i rekreacji na terenie Gminy Jedlicze.

6.      Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.

7.      Współpraca ze szkołami i klubami sportowymi z terenu Gminy. Koordynacja
i organizacja szkoleń w różnych dyscyplinach sportu oraz zajęciach sportowo – rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.

8.      Zapewnienie wykwalifikowanej kadry do organizacji szkoleń sportowych, rekreacji
i rehabilitacji.

9.      W miarę posiadanych możliwości dążenie do rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej oraz poszerzanie zakresu działania i świadczonych usług.

10.   Właściwa eksploatacja i konserwacja obiektów.

11.   Wykonywanie innych zadań określonych w planie finansowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub zleconych przez Burmistrza Gminy.
 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji może prowadzić działalność w zakresie rekreacji ruchowej poprzez tworzenie sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży.