2015-05-20

ZADANIA

Przedmiot i zakres działania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji powołany jest do realizacji zadań własnych gminy Jedlicze w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji sportowej i rehabilitacji ruchowej.

Do zakresu działania należy, w szczególności:

1.      Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej:

a.     placówkom oświatowym do prowadzenia swojej statutowej działalności,

b.     klubom sportowym,

c.     organizacjom społecznym i zawodowym,

d.     osobom indywidualnym.

2.      Podejmowanie działań zmierzających dla wykorzystania Ośrodka w celach upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem szkół, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

3.      Upowszechnianie różnych form kultury fizycznej oraz usług sportowo – rekreacyjnych.

4.      Organizacja imprez i zawodów sportowych.

5.      Propagowanie sportu i rekreacji na terenie Gminy Jedlicze.

6.      Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.

7.      Współpraca ze szkołami i klubami sportowymi z terenu Gminy. Koordynacja
i organizacja szkoleń w różnych dyscyplinach sportu oraz zajęciach sportowo – rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.

8.      Zapewnienie wykwalifikowanej kadry do organizacji szkoleń sportowych, rekreacji
i rehabilitacji.

9.      W miarę posiadanych możliwości dążenie do rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej oraz poszerzanie zakresu działania i świadczonych usług.

10.   Właściwa eksploatacja i konserwacja obiektów.

11.   Wykonywanie innych zadań określonych w planie finansowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub zleconych przez Burmistrza Gminy.
 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji może prowadzić działalność w zakresie rekreacji ruchowej poprzez tworzenie sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się