2015-05-20

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 38-460 Jedlicze,

            ul. Kościuszki 1Tel./fax (13)438 14 30, 438 14 31

            e-mail: biuro@gosir-jedlicze.pl   www.gosir-jedlicze.pl           

 

 

Jedlicze 20.05.2015r.

 

GOSiR.261.28.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                  

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu zaprasza do składania ofert na wykonanie malowania elementów konstrukcji stalowej hali widowiskowo-sportowej                w Jedliczu przy ulicy Kościuszki 1.

 

Zamówienie będzie realizowane przy zachowaniu zasad wynikających z postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.

Termin złożenia oferty: do 15 czerwiec 2015r.

Termin realizacji zadania: od 6 lipca 2015r. do 24 lipca 2015r.

Zakres robót:

Dwukrotne malowanie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej według załącznika             nr 1 do niniejszego zapytania. Elementy znajdują się zewnątrz hali od strony zachodniej,             są konstrukcją wsporczą dachu zamontowane na wysokości od 9 do 12 metrów nad poziomem ziemi. W części możliwe użycie podnośnika, natomiast w pozostałej części konieczna budowa rusztowania nad dachem holu wejściowego z uwzględnieniem zabezpieczenia pokrycia dachu holu przed uszkodzeniem. Ze względu na bliskość przeszkleń poliwęglanowych hali nie dopuszcza się czyszczenia konstrukcji metoda piaskowania oraz wykonania robót metodą natryskową. Kolor malowania biały. Farba specjalistyczna do malowania konstrukcji metalowych CYNKAL - producent: Fabryka Farb i Lakierów ”MALEXIM”.

Oferta winna zawierać:

1.                  Nazwa firmy, adres oferenta..........................................................................................

2.                  Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3.                  Numer identyfikacji podatkowej NIP - …............................

4.                  Wynagrodzenie – kwota brutto. ….......................... (słownie:...........................złotych)

5.                  Oświadczenie o udzieleniu 24-ro miesięcznej gwarancji na wykonanie roboty.

6.                  Sposób dostarczenia oferty: fax, list polecony, osobiście w siedzibie zam. lub e-mail.

Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 38-460 Jedlicze,                       ul. Kościuszki 1

Tel/fax: (13) 438 14 30, 438 14 31

E-mail: biuro@gosir-jedlicze.pl

7.      Inne uznane  przez oferenta za istotne informacje dotyczące przedmiotu zapytania.

                            

                                                                                        Andrzej Piękoś

                                                                              Dyrektor GOSiR Jedlicze

 

Załącznik 1

 

Zestawienie elementów konstrukcji stalowej do malowania

 

Lp.

Nazwa elementu

Materiał

Dł. elementu (mm)

Ilość

Łączna dł. elementu

1

Cięgno C1

Stal – pręt ø20 mm

9220

2 szt.

18440

2

Cięgno C2

Stal – pręt ø20 mm

9330

2 szt.

18660

3

Cięgno C3

Stal – pręt ø20 mm

9110

2 szt.

18220

4

Cięgno C4

Stal – pręt ø20 mm

9530

2 szt.

19060

5

Cięgno C5

Stal – pręt ø20 mm

8990

2 szt.

17980

6

Cięgno C6

Stal – pręt ø20 mm

9720

2 szt.

19440

7

Cięgno C7

Stal – pręt ø20 mm

8970

2 szt.

17940

8

Cięgno C8

Stal – pręt ø20 mm

9970

2 szt.

19940

9

Cięgno C9

Stal – pręt ø20 mm

9110

2 szt.

18220

10

Cięgno C10

Stal – pręt ø20 mm

10230

2 szt.

20460

Suma: 188,360m

 

Lp.

Nazwa elementu

Materiał

Dł. elementu (mm)

Ilość

Łączna dł. elementu

1

Zastrzał Z1

Stal – rura bez szwu  ø 88,9 mm

4730

2 szt.

9460

2

Zastrzał Z2

Stal – rura bez szwu  ø 88,9 mm

4820

2 szt.

9640

3

Zastrzał Z3

Stal – rura bez szwu  ø 88,9 mm

4650

2 szt.

9300

4

Zastrzał Z4

Stal – rura bez szwu  ø 88,9 mm

4920

2 szt.

9840

5

Zastrzał Z5

Stal – rura bez szwu  ø 88,9 mm

4550

2 szt.

9100

6

Zastrzał Z6

Stal – rura bez szwu  ø 88,9 mm

5060

2 szt.

10120

7

Zastrzał Z7

Stal – rura bez szwu  ø 88,9 mm

4460

2 szt.

8920

8

Zastrzał Z8

Stal – rura bez szwu  ø 88,9 mm

5167

2 szt.

10334

9

Zastrzał Z9

Stal – rura bez szwu  ø 88,9 mm

4380

2 szt.

8760

10

Zastrzał Z10

Stal – rura bez szwu  ø 88,9 mm

5270

2 szt.

10540

11

Zastrzał Z11

Stal – rura bez szwu  ø 88,9 mm

4500

2 szt.

9000

Suma: 105,014m

 

 

 

 

Lp.

Nazwa elementu

Materiał

Dł. elementu (mm)

Ilość

Łączna dł. elementu

1

Zastrzał WZK 1

Profil kwadratowy 120x120x5 mm

2870

11 szt.

31570

2

Zastrzał WZK 1

Stal – rura bez szwu  ø 101,6 mm

3764

11 szt.

41404

 

Załączniki

  zapytanie o cenę-m... stalowej.pdf 815,95 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się